Python いろいろなパッケージのインストール

(1) fitsio

$pip install fitsio

 

(2) esutil  [ https://github.com/esheldon/esutil ]

$ pip install esutil

 

(3) isodist [  ]

$ python setup.py build
$ python setup.py install

 

(4) periodictable-1.4.1 [ https://pypi.python.org/pypi/periodictable ] 

$ sudo python setup.py install